Projektin esittely

Vakava traumatisoituminen ja vanhemmuus –projekti

Traumaterapiakeskuksessa, Helsingissä ja Oulussa, toteutetaan 1.3.2012 – 31.12.2016 välisenä aikana Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) avustuksella projektia, jonka tavoitteena on kehittää uusia keinoja ehkäistä trauman ylisukupolvista välittymistä.

Varhaislapsuuden hoivasuhteissaan vakavasti traumatisoituneiden vanhempien tunnistetaan yleisesti olevan tuen tarpeessa. Vanhemman oman trauman vaikutukset välittyvät usein vanhemman traumaoireilun kautta seuraavaan sukupolveen. Vanhemman omien trauma-ajan muistojen aktivoitumisen takia vanhemman kyky erottaa nykyhetki menneisyyden turvattomuudesta ja ylivoimaisista kaltoinkohtelun kokemuksista voi heikentyä. Vanhemman traumaoireilu muokkaa usein lapsen tapaa havainnoida itseä ja toisia ihmisiä.

Ylisukupolvisen traumatisoitumisen ketjun katkaisemiseksi on tärkeää auttaa traumatisoituneita vanhempia tunnistamaan omilta vanhemmiltaan omaksuttuja haitallisia ajatus- ja käyttäytymismalleja, jotta vanhemman ei tarvitse toistaa näitä suhteessa omiin lapsiinsa. Vakauttamisvaiheen hoidossa oireiden tunnistamisen rinnalle tarvitaan taitoharjoittelua ja kullekin vanhemmalle sopivia keinoja jotka lisäävät vanhemman kykyä pysyä läsnä nykyhetkessä.

Päätavoitteet

  • projekti kehittää julkisen terveydenhuollon käyttöön soveltuvan perhekeskeisyyttä huomioiva vakauttamisryhmähoitomallin
  • projekti kehittää järjestöjen käyttöön soveltuvan ammatillisesti ohjattuun vertaisjakamiseen perustuvan lyhytkestoisen fokusoidun vakauttamisryhmämallin
  • projekti kerää tietoa vakavasti traumatisoituneiden vanhempien vaikeuksista ja siitä, miten ne liittyvät vanhemmuuden kokemiseen ja vanhempana toimimiseen
  • projekti tuottaa lisää tietoa sekä vanhempien omista kokemuksista että vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksesta
  • projekti tuottaa uutta tietoa hoitomallin vaikutuksista vanhemman psyykkiseen oirehdintaan ja toimimiseen vanhempana

Vanhemmuutta tukeva vakauttamisryhmähoitomalli

Projekti luo uuden lapsuudessaan traumatisoituneille vanhemmille suunnatun perhekeskeisyyttä korostavan vakauttamishoitomallin. Hoitomalli kohdistuu selviytymiseen vakavien traumaperäisten dissosiaatio-oireiden kanssa ja tukee samalla vanhemmuutta. Alustavaa tutkimusnäyttöä on siitä, että ryhmämuotoisella hoidolla voidaan vähentää traumaperäisiä oireita. Ammatillisesti johdetuissa vertaisryhmissä jaetaan kokemuksia traumatisoitumiseen liittyvistä vaikeuksista ja niistä selviämisestä nykyisessä arkielämässä. Ryhmämuotoisessa hoidossa vertaistuki ja kokemusten jakaminen vähentävät traumatisoitumisen aiheuttamaa häpeää ja siihen liittyvää eristäytymistä. Vakauttamisvaiheen ryhmähoito pohjautuu Traumaperäisen dissosiaatiohäiriön vakauttaminen-kirjan ohjelmaan (Boon & al., 2011). Ryhmähoito perustuu tiedon jakamiseen traumatisoitumisesta, harjoitteisiin ja kotona tehtäviin välitehtäviin.

Vanhemmuutta tukeva vakauttamisryhmämalli kolmannen sektorin käyttöön

Projekti luo uuden kolmannen sektorin toimijoiden käyttöön soveltuvan ammatillisesti johdetun vertaisjakamisen työtavan. Projekti tuottaa perehdyttämisohjelman, joka antaa kolmannen sektorin ammattihenkilöstölle perustiedot vakavan traumatisoitumisen tunnistamisesta ja valmiudet ohjata näitä psyko-edukatiivisia traumatisoituneille vanhemmille suunnattuja ryhmiä. Vakauttamisryhmässä autetaan osallistujia tunnistamaan trauma-oireita, kehittämään oireiden hallintakeinoja sekä lisäämään arjen toimintakykyä. Ryhmä on, lyhytkestoinen, fokusoitu ja suljettu ryhmä.

Kommentointi on suljettu, mutta paluuviitteet ja päivitysilmoitukset ovat avoinna.